DOKUMENTY


Podstawowe dokumenty i dane konieczne do dokonania wybranych czynności notarialnych:

1. UMOWA SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI):

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa nieruchomości (w przypadku umowy darowizny);
 • dane z dowodów osobistych, adres zamieszkania, stan cywilny.

2. UMOWA SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ LOKAL MIESZKALNY LUB LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU:

 • numer księgi wieczystej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa nieruchomości (w przypadku umowy darowizny);
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • dane z dowodów osobistych, adres zamieszkania, stan cywilny.

3. UMOWA SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta – numer tej księgi;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • dane z dowodów osobistych, adres zamieszkania, stan cywilny.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imię, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania);
 • dane osób, które mają zostać objęte postanowieniami testamentu;
 • w przypadku zapisu określenie jego przedmiotu, np. nr księgi wieczystej nieruchomości.

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, nr PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • dane osobowe pełnomocnika (imię, nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL, adres zamieszkania);
 • dane dotyczące sprzedawanej nieruchomości.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • testament, jeżeli został sporządzony;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko rodowe – odpisy skrócone aktów małżeństwa;
 • nr PESEL zmarłego;
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy;
 • dane z dowodów osobistych, adres zamieszkania.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • dane z dowodów osobistych, adres zamieszkania.
Dodatkowo w przypadku:
 • gdy przedmiotem czynności notarialnej jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku lub zasiedzenia, a po 1.01.2007, także tytułem darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego zapłacenie podatku, zwolnienie od podatku lub wygaśnięcie podatku;
 • zawierania umowy przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego dokumentującego udzielenie pełnomocnictwa;
 • ustanawiania w akcie notarialnym hipoteki zabezpieczającej kredyt – oświadczenie Banku;
 • podziału nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczna decyzja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości;
 • wydzielania nieruchomości do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej.