OPŁATY


Taksa notarialna określana jest na podstawie umowy ze stronami czynności i nie może być wyższa niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.